ರಾಮೇಶ್ವರ – ಧನುಷ್ಕೋಟಿ – ಬೀಚ್ !

dhanushkoTi  Beach in Rameshwara! ......The Ultimate Beach!

Advertisements

About daams

A practicing pediatrician for more than 20 years. Interested in writing, music, dance, drama, fun & friendship.
This entry was posted in ಪ್ರವಾಸ !. Bookmark the permalink.

ರಾಮೇಶ್ವರ – ಧನುಷ್ಕೋಟಿ – ಬೀಚ್ ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. daams ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ರಾಮೇಶ್ವರದ ಧನುಷ್ಕೋಟಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ! …..ಹಸಿರು ನೀರು, ಶುಭ್ರವಾದ ಮರಳು ಮತ್ತು ತಂಗಾಳಿಯ ತಂಪು …ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ !

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s